ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน จำกัด

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ "The International Conference on Health Care, Science and Technology (ICHST-2018)"

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน จำกัด

"งานประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19" (The 19th Thai Medical Education Conference)

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน จำกัด

งานประชุมประจำปี สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ประจำปี 2561

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน จำกัด

มโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลในยุค ประเทศไทย 4.0”

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน จำกัด

SECTRA Table Operation Training

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน จำกัด

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลบำรุงรักษาหุ่นจำลองฝึกทักษะทางการพยาบาล

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน จำกัด

การประชุมเรื่องการดูแลหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์ให้ถูกวิธี ครั้งที่ 1

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน จำกัด

งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน จำกัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำคลอดอย่างปลอดภัย

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน จำกัด

การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 (ไทย-นานาชาติ)

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน จำกัด

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16